Creiem en les persones.
Invertim en les seves empreses .
Creem futur.

Creiem en les persones.

Invertim en les seves empreses .

Creem futur.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

És compromís de HOLDING AND INVESTMENT SIMARRO SA el respecte de la privadesa dels usuaris i la protecció i seguretat de les seves dades personals.
L'usuari ha de llegir amb atenció aquesta política de privadesa, que ha estat redactada de forma clara i senzilla, per facilitar la seva comprensió, i determinar lliure i voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals a les entitats de HOLDING AND INVESTMENT SIMARRO SA. Així mateix, l'usuari garanteix que és major d'edat i que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l'incompliment de tal obligació.
En el cas que les dades aportades pertanyin a un tercer, l'usuari garanteix que ha informat a aquest tercer dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a les entitats de HOLDING AND INVESTMENT SIMARRO SA per a les finalitats assenyalades.

Aquesta política de privadesa aplica a totes les dades personals recollides per les entitats de HOLDING AND INVESTMENT SIMARRO SA a les seves pàgines web.
Per a qualsevol qüestió relacionada amb la present política de privadesa, l’usuari podrà posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades de MENTA GRUP SAU, les dades de contacte són:

• Correu electrònic: webmaster@simarroinvestment.com
• Correu Postal: Holding and Investment SIMARRO SA, Av. Doctor Mitjavila nº 12-14.  Edifici Bronze, primera planta Andorra la Vella –  AD500 – Andorra

Principat d’Andorra a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades.

Les entitats de HOLDING AND INVESTMENT SIMARRO SA, tractaran les dades de l’usuari, de manera automatitzada, per a les següents finalitats específiques:

• Resolució de consultes formulades a través del correu electrònic o de la web.
• Enviament de comunicacions sol·licitades per vostè en els formularis destinats a aquest efecte sobre els nostres serveis, ofertes d’ocupació o bé a través del nostre butlletí de notícies.

Aquest tractament es realitzarà sempre, previ consentiment de l’usuari mitjançant l’acceptació de la present política de privadesa.

No existeix comunicació de dades personals.

El tractament de les dades dels usuaris podrà ser realitzat per un prestador de serveis idoni, contractat per HOLDING AND INVESTMENT SIMARRO SA. Aquest prestador de serveis únicament tractarà les dades per a les finalitats establertes anteriorment i seguint les seves precises instruccions, complint rigorosament les normes legals sobre protecció de dades personals, seguretat de la informació i altres normes aplicables. En cap cas els nostres encarregats del tractament o prestadors de servei tractaran les seves dades per a altres finalitats o les comunicaran a tercers.

HOLDING AND INVESTMENT SIMARRO SA conservarà les dades personals dels usuaris únicament durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per les quals van ser recollides així com els terminis de retenció legalment establerts, en els següents termes:
• Resolució de consultes formulades a través del correu electrònic o formulari web: 5 anys després de la seva contestació.
• Enviament de comunicacions sol·licitades per vostè en els formularis destinats a aquest efecte sobre els nostres serveis, o bé a través del nostre butlletí de notícies: 5 anys després de la seva sol·licitud.

L’usuari podrà, en qualsevol moment i de forma gratuïta, exercir els seus drets d’accés, rectificació o supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades, a través dels mitjans establerts a l’apartat  ÀMBIT D’APLICACIÓ I RESPONSABILITAT de la present política.

En tot cas, s’informa a l’usuari que, en cas que consideri que HOLDING AND INVESTMENT SIMARRO SA ha vulnerat, o ha pogut vulnerar els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable de protecció de dades, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control, Agència de Protecció de Dades a través del seu web.

L’acceptació de l’usuari al fet que les seves dades puguin ser tractades o cedides tindrà sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius. Per revocar aquest consentiment els usuaris podran contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a través dels canals establerts a l’apartat ÀMBIT D’APLICACIÓ I RESPONSABILITAT de la present política.

Les dades recollides per HOLDING AND INVESTMENT SIMARRO SA en els diferents formularis a través de les seves pàgines web són necessaries per complir amb les finalitats expressades.
Per tant, si l’usuari no les facilités, HOLDING AND INVESTMENT SIMARRO SA no podrà atendre la seva sol·licitud.

Les entitats de HOLDING AND INVESTMENT SIMARRO SA podran elaborar perfils dels usuaris, que permetrà l’adopció de decisions automatitzades, basades en la introducció d’informació realitzada pels usuaris en els diferents formularis amb la finalitat d’enviar les comunicacions comercials sol·licitades per vostè que s’ajustin a les seves característiques. En aquests casos, l’usuari tindrà dret a obtenir intervenció humana en la decisió, a expressar el seu punt de vista i a impugnar la decisió adoptada per les entitats de HOLDING AND INVESTMENT SIMARRO SA.

HOLDING AND INVESTMENT SIMARRO SA empra mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc que presenta el tractament de dades, en particular com a conseqüència de la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

Els portals web del HOLDING AND INVESTMENT SIMARRO SA utilitzen cookies pròpies i de tercers.

CONTINUEM
EN CONTACTE

LLOC

Av. Doctor Mitjavila nº 12-14
Edifici Bronze, primera planta Andorra la Vella AD500
Andorra

CONTACTA'NS
HORARI

DILLUNS A DIVENDRES
09:00 – 17:00

SIMARRO